Animácia chôdze človeka po nepravidelnom teréne

Click here to start

Table of contents

Animácia chôdze človeka po nepravidelnom teréne

Úvod

Obsah

I. Snímanie pohybu (Motion capture)

II. Reprezentácia pohybu

Rotácie v priestore pomocou kvaterniónov

Rotácie v priestore pomocou kvaterniónov 2.

Reprezentácia pohybu

III. Interpolácia pohybov

Interpolácia pohybov 2.

Vyhodnotenie interpolovaného pohybu

IV. Tvorba jednotlivých krokov

Viacrozmerná rozptýlená (scattered) interpolácia

Lineárna aproximácia

RBF korekcia

RBF korekcia 2.

Výsledné váhy

Chyba interpolácie

Spresnenie interpolácie

V. Spojenie krokov do súvislej chôdze

VI. Výsledky

VI. Literatúra

Info

Author: Jaroslav Semančík

E-mail: Jaroslav,Semancik;mff,cuni,cz

Homepage: http://cgg.ms.mff.cuni.cz/~semancik

Further information:
Prezentácia na Špeciálnom seminári z počítačovej grafiky.

Download presentation in PDF format

Update: 12. 5. 2004
Counter