Studijní obory

Bakalářské studium

Specializace "Počítačová grafika, vidění a vývoj her" v rámci studijního programu "Informatika" (B0613A140006).

Jan Flusser

Digitální zpracování obrazu

 • Jan Flusser
 • NPGR002 3/0 Zk (zimní semestr)
 • Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Výklad teorie je doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.

Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu

 • Jan Flusser, Barbara Zitová
 • NPGR013 2/0 Zk (letní semestr)
 • Přednáška volně navazuje na předmět NPGR002. Hlavní pozornost je věnována použití některých speciálních funkcí a transformací (zejména momentových funkcí a waveletové transformace) pro vybrané úlohy zpracování obrazu - detekce hran, potlačení šumu, rozpoznávání deformovaných objektů, registrace obrazu, komprese, apod. Vedle teorie bude probírána i řada praktických aplikací.

Variační metody ve zpracování obrazu

 • Jan Flusser, Filip Šroubek
 • NPGR029 2/0 Zk (letní semestr)
 • Předmět volně navazuje na základní kurz zpracování obrazu NPGR002. Jde o výběrovou přednášku určenou pro studenty s hlubším zájmem o obor. Valnou většinu problému ze zpracování obrazu lze formulovat jako variační úlohu. Nejprve se seznámíme se základy variačního počtu a numerickými metodami řešící optimalizační problémy. V další části se naše pozornost soustředí na problémy ze zpracováni obrazu, které formulujeme jako optimalizační úlohy a ukážeme si jejich možná řešení na řadě praktických aplikacích.

Václav Hlaváč

Počítačové vidění a inteligentní robotika

 • Václav Hlaváč
 • NPGR001 2/0 Zk (zimní semestr)
 • Předmět stručně uvede metody digitálního zpracování obrazu a zaměří se podrobněji na počítačového vidění, kde jsou pozorované obrazy interpretovány, pozorovány v trojrozměrném světě nebo pohybu. Zmíníme se také o nástrojích rozpoznávání a ukážeme některé úlohy inteligentní robotiky.

Jaroslav Křivánek

Speciální seminář z počítačové grafiky

 • Jaroslav Křivánek
 • NPGR005 0/2 Z (oba semestry)
 • Seminář je určen pro zájemce o počítačovou grafiku z řad studentů, doktorandů i zaměstnanců fakulty. Cílem je informovat o zajímavých moderních partiích oboru i o metodách a algoritmech, které jsou ještě ve fázi vývoje. Seminář je referativní, témata budou záležet na zájmu účastníků. Kromě účastníků referují na semináři i pozvaní externisté.

Seminář z vědecké práce

 • Jaroslav Křivánek
 • NPGR024 0/2 Z (letní semestr)
 • Cílem semináře je zdokonalit účastníky v metodách vědecké práce. Seminář se zabývá tématy jako např. rychlá a účinná práci s vědeckými publikacemi, kritická interpretace publikovaných výsledků, tvorba vlastních publikací, kompletní pracovní cyklus v angličtině (čtení - psaní - ústní prezentace).

Počítačová grafika III

 • Jaroslav Křivánek
 • NPGR010 2/2 Z+Zk (zimní semestr)
 • Přednáška volně navazuje na Počítačovou grafiku II (NPGR004) a je určena pro vážné zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu: zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody (sledování cest, fotonové mapy atd.) a dále podává stručných přehled o dalších vybraných tématech z pokročilé počítačové grafiky, jako např. výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů, simulace zvuku, inverzní kinematika, skinning, motion capture, dynamika pevných těles a kapalin.

Ivana Kolingerová

Aplikovaná výpocetní geometrie

 • Ivana Kolingerová
 • NPGR016 2/1 Z+Zk (letní semestr)
 • Předmět se zabývá postupy a datovými strukturami z oblasti algoritmické výpočetní geometrie využitelnými pro řešení geometricky formulovaných úloh především z oblasti počítačové grafiky a jejích aplikací, dále např. rozpoznávání, databázových systémů, umělé inteligence, statistiky i jiných oblastí.

Josef Pelikán

Realtime grafika na GPU

 • Josef Pelikán
 • NPGR019 2/1 Z+Zk (letní semestr)
 • Přednáška navazuje volně na Základy počítačové grafiky a je určena pro vážnější zájemce o tento obor, pokrývá moderní oblast real-time 3D grafiky na PC: matematické metody, datové struktury, jednotlivé části grafických urychlovačů, HW podpora geometrických transformací a stínování, výpočet viditelnosti, poloprůhlednost, texturování, buffer šablony, víceprůchodové zpracování a další pokročilejší techniky. Programování GPU: vertex-shaders a pixel-shaders, příklady konkrétního API. Cvičení: programování HW podporované 3D grafiky, programování GPU (OpenGL, GLSL, CUDA).
  Current info, slides, labs

Základy počítačové grafiky

 • Josef Pelikán
 • NPGR003 2/2 Z+Zk (zimní semestr)
 • Přednáška pokrývá základy 2D i 3D počítačové grafiky: systém lidského vidění, barvy a jejich reprezentace, reprodukce barev, půltónování, anti-aliasing, vektorová a rastrová grafika, základy kódování obrazu, reprezentace 3D scén, 3D transformace a projekce, základní zobrazování 3D scén, výpočet viditelnosti, stínování, základy OpenGL.
  Plán přednášky, slajdy, cvičení, English resources

Visualizace

 • Josef Pelikán, Martin Horák
 • NPGR023 2/1 Z+Zk (zimní semestr)
 • Pokročilejší přednáška z počítačové grafiky se zabývá vizualizací dat. Hlavními tématy je pořizování a předzpracování lékařských dat a visualizace různých typů dat včetně multi-modálních a více-dimenzionálních.
  Plán přednášky, slajdy, cvičení

Počítačová grafika II

 • Josef Pelikán
 • NPGR004 2/1 Z+Zk (letní semestr)
 • Přednáška navazuje na Základy počítačové grafiky a je určena pro vážnější zájemce o tento obor, pokrývá moderní oblasti 3D grafiky (syntéza obrazu): světelné modely a stínování, rekurzivní sledování paprsku (Ray-tracing) včetně vylepšených a urychlených variant, textury, vyhlazování (anti-aliasing) a vzorkování, využití metod Monte-Carlo při realistickém zobrazování, základy radiační metody výpočtu osvětlení.
  Plán přednášky, slajdy, cvičení

Pokročilá 2D počítačová grafika

 • Josef Pelikán
 • NPGR007 2/1 Z+Zk (zimní semestr)
 • Přednáška navazuje na Základy počítačové grafiky a je určena pro vážnější zájemce o 2D grafiku, pokrývá zejména datové struktury pro prostorové vyhledávání, kompozici a deformaci obrázků (warping a morphing) a moderní metody komprese obrazu a videosignálu.
  Plán přednášky, slajdy, cvičení

Jaromír Plášek

Optika pro počítačovou grafiku

 • Jaromír Plášek, Marek Procházka, Roman Antoš
 • NPGR030 2/0 Zk (zimní semestr)
 • Tématem přednášky jsou základní optické principy, které potřebujeme znát, chceme-li porozumět jak povaze efektů ovlivňujících vzhled hmotných předmětů v reálném světě, tak funkci optických přístrojů sloužících k jejich zobrazování.

Zbyněk Šír

Geometrické modelování

 • Zbyněk Šír
 • NPGR021 2/2 Z+Zk (letní semestr)
 • Předmět je zaměřen na základní principy reprezentace ploch v počítačové grafice, přitom je kladen důraz na geometrický přístup k dané problematice. Výklad je doplněn praktickými ukázkami.

Geometrie pro počítačovou grafiku

 • Zbyněk Šír
 • NPGR020 2/0 Zk (zimní semestr)
 • V předmětu je podán stručný přehled geometrických pojmů, nezbytných pro pochopení základních algoritmů počítačové grafiky. Tématicky je možné rozdělit kurz na 3 části: základy analytické geometrie v afinním a euklidovském prostoru, základy kinematické geometrie a základy diferenciální geometrie.

Jiří Žára

Virtuální realita

 • Jiří Žára
 • NPGR012 2/2 Z+Zk (zimní semestr)
 • Absolventi předmětu získají teoretické a praktické znalosti o virtuální realitě, naučí se tvořit interaktivní a dynamické virtuální světy s důrazem ma efektivitu prezentace výsledných objektů. Obecné principy virtuální reality jsou prakticky demonstrovány pomocí konkrétního prostředku - jazyka VRML. V tomto akademickém roce bude otevřeno pouze jedno cvičení. V případě většího zájmu budou mít přednost studenti oboru počítačová grafika a studenti vyšších ročníků.

Jana Štanclová

Rozpoznávání vzorů

 • Jana Štanclová
 • NAIL072 2/0 Zk (letní semestr)
 • Cílem přednášky je seznámit studenty se základními principy rozpoznávání vzorů. Obsahem přednášky je popis a analýza různých metod používaných v oblasti rozpoznávání vzorů. Předmět bude vyučován jednou za dva roky.

Zdeněk Töpfer

Základy digitální fotografie

 • Zdeněk Töpfer
 • NPGR017 2/0 Zk (zimní semestr)
 • Přednáška je zaměřena na základní techniky spojené s digitální fotografií od získání snímku přes jeho zpracování v počítači až po finální výstup.

Praktikum z digitální fotografie

 • Zdeněk Töpfer
 • NPGR018 0/2 Z (zimní semestr)
 • Praktikum je zaměřeno na praktické procvičení fotografování a úprav fotografií na počítači především v programu Adobe Photoshop.

Alexander Wilkie

Technologie prediktivní syntézy obrazu

 • Alexander Wilkie
 • NPGR026 2/1 Z+Zk (zimní semestr)
 • Tématem přednášky je tzv. "Věrná syntéza obrazu" a technologie, které k tomuto cíli přispívají. Důraz je kladen na ty aspekty počítačové grafiky, které jsou jedinečné pro dosahování co nejvěrnějších výsledků v syntéze obrazu.

Stínovací jazyky

 • Alexander Wilkie
 • NPGR027 2/1 Z+Zk (letní semestr)
 • Tématem přednášky jsou stínovací jazyky používané při realistickém zobrazování, pozornost bude zaměřena na softwarové renderery (RenderMan).

Úvod do vědy o barvách

 • Alexander Wilkie
 • NPGR025 2/0 Zk (zimní semestr)
 • Základy vědy o barvách z pohledu počítačové grafiky. Přednáška podává kompletní přehled oboru zabývajícího se vnímáním a reprodukcí barev.

Sledování paprsků v reálném čase

 • Alexander Wilkie
 • NPGR028 2/0 Zk (letní semestr)
 • Přednáška se věnuje specifickým přístupům a technikám používaným při snaze o maximální urychlení realistického zobrazení a globálního výpočtu osvětlení. Z několika metod realistického zobrazení je největší pozornost věnována interaktivnímu rekurzivnímu sledování paprsku (Ray-tracing), zejména různým urychlujícím technikám, obecnějším i specificky vyvinutým pro podporu ray-tracingu.

Barbara Zitová

Speciální seminář ze zpracování obrazu

 • Barbara Zitová, Jan Flusser
 • NPGR022 0/1 Z (letní semestr)
 • Pokročilý referativní seminář z digitálního zpracování obrazu. V případě zahraničních hostů je veden v angličtině. Určeno pro doktorandy a pokročilé studenty magisterských oborů.